Hello world!

20 Aug

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Advertisements

35 Responses to “Hello world!”

 1. Mr WordPress August 20, 2010 at 12:41 pm #

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

 2. Zama Bekeweni January 29, 2012 at 7:37 am #

  Bhota mzi wakokwethu mna ndingu Zama kaBekeweni uCwera, uGxarha, uMahlahlana, iHlahla elagawulwa lashiywa phesheya komlambo, ngenxa yokonqena kwabafazi, uVambane, uSiyoyo, umna lo uzalwa nguSipheto nentombi yasemaNdlaneni egama Nontwana uTutuse, oNomdimba. USipheto lo uzalwa nguMfuleni unyana kaNtlangani ngelilixa uNontwana ezalwa nguBungalipheli into kaMente okanye Mnyila. Bendinganqwenela ukuva ngabanye ooBekeweni nooMente okanye ooMnyila. Xandandiisiva ngoTata ooyisemkhulu babesuka eQhugqwala, ikho kambe nento ethetha ngeLady Free neQonce. Abakulooma bona ndiva kusithiwa babevela eMount Fletcher. Masincokole mawethu kweliqonga lityebisa ingqondo.

 3. Sanelisiwe Vanga February 8, 2012 at 6:19 pm #

  Molweni bethuna ngolu lwemivundla.Mna ndingu Linda UmMamngwevu ,uSkhomo ,uZulu ,uMhlatyana iTshakakazi.Umngwevu utata uzalwa ngu Faku uTshangisa KwaNombamba kulaa Mhlaba wase Bhofolo emagezeni kwimpuma Kapa. umama yintombi yasmantakwendeni kemhlaba kaJali uMhlaba wemiqhayi apho sithi xa sikhahlel’inkosi sithi AAAHH Bangilizwe!!!!!!! sithi kwinkosazana AaaaHhhhh!!!!!!! Nokhaya ngoTshawe ke abo . U mama yena uZalwa nguKoko uLeta kwaNgceshe,uKoko yena azalwa nguMlindiso,aze yena azalwe nguJack kwilali yase Tyata kwezolali zaseQonce kwiMpuma Kapa.Njengoko senditshilo ke umama nguMamntakwende,umaleta, ukhwangeshe ,ulibele,uMboyi,uMancaphu,ugqubegqubeni ,uswel’izembe.Umaleta uzalwa nguMampinga intombi yakwaHina .uMawawa, uSenzwa,untomntwana,umbolokoqoshe.Yona izalwa nguMamkwayi,uNgconde,uMlawu ,ubutsolo bentonga.

  • Zola May 13, 2014 at 1:42 pm #

   molweni bethuna ndingumkhiwa Thaba,Dumisa Nxasana, ndizalwa yintombi yakwa Thuse,Ncamase Msuthu Nogadula,Ncilashe,Masimla,yena ozalwa ngu Rhadebe,Mthimkhulu. Ndicela ke nindincede ngoKhatsini amabhaca kuthiwani xa bebheka phambili ngabakwaMsizi e Gcibhala imvelaphi, yintombi iyazala atata wam leyo ,babalulekile abo bantu kum.

 4. thenjiwe Dumane February 10, 2012 at 5:15 am #

  Can you please help me find the history of Dumane, I know singamampondomise but I wanna know about Dumane.

 5. anele April 12, 2012 at 10:42 pm #

  Khanindinced’apha nto zobawo, kumnombo wamaXhosa njengoko sele ubekile, kwezizizwe zakha amaXhosa esisiduko samaMvulane siwela kwesiphi isizwe, ingaba ngamaHlubi okanye ngabaThembu okanye azimele phantsi kwamaVundle?
  Futhi ithini imbali yamaMvulane, ingaba anazo iinkosizawo ukuba kunjalo ingaba zingobanina?
  LamaMvulane ahlobene njani nooBhayi?
  Athi xana ezithutha?
  Ii-fani ezikhoyo okanye azisebenzisayo zeziphi?
  Ndingayivuyela inkcaza kulomba.

 6. nandi May 21, 2012 at 3:53 pm #

  Molweni nonke ndiyabulela ngankcaza yeziduko

  Mna ndingu Mandlovu uMtungwa uGengezi uMalunga uNcobo
  Ingaba ndinguye uzidl’ekhaya?
  Ndendele eMakhuzeni ooDlamini ooSibakhulu oNdluvu zidlekhaya ooTiba
  Ingaba siyazalana?

 7. Asiphe Quthu August 12, 2012 at 10:25 pm #

  Ndingu ; 
  Nxasana! 
  Mkhiwa! 
  Gawu! 
  Mbekela! 
  Dunjana! 
  Skhonza ngenkomo kwabasemzini 
  Nyok’emnyama eyacand’isiziba 
  Sizukulwane somthwa 
  Sizukulwane selawu 
  Mahlath’ayophela soshonaphi na? 
  Nonduna, ndiyakhuthazeka ukwazi imnvelaphi , ndikwabonga nokusibonisa indlela yoba sazi ubuthina bethu.

  • Zola May 13, 2014 at 1:33 pm #

   utsho kamnandi ke chushela ka bhili ,Malilelwa Zintombi, Ntaminemida njengenkunzi yenkomo

 8. zoleka August 15, 2012 at 6:20 pm #

  Mna ndinguTshabangu umafuza fulele njengelifu lemvula some where kubekhona nento ethi Hlubi ngelengele ompundu zincinci zinga zingangiwa and I am clueless about ukuzithutha but would like to know how to and who we are related with nemvelaphi yaMatshabangu my surname is mazibu.please help

 9. Kululwa Maqokolo September 1, 2012 at 11:45 pm #

  Abo ndili Mpondokazi eNgqeleni nazi ifani zakokwethu Maqokolo, Madikizela ,matshingana Pongco. Isiduko sinye kuthiwa nguMlungwana uGubanca uBala lenkomo uNxurhebe ubhalel’ esendeni umfaz’obele linye phesheya komlanjana. Khawundincede undifunele imvelaphi yaso kuthiwa sasisuka ePort S Johns kwilali yase Chaguba.

 10. samkelo September 4, 2012 at 9:05 pm #

  Isizukulwana singazuza ntonje ulwazi lukhangeleka lungatyebanga ngokwaneleyo

 11. amahle pretty somdaka September 15, 2012 at 6:16 am #

  Mna ndingumandlangisa uthole ugqagqane uwelani ubuzini ulwandle aluwelwa zinkonjane luwelwa zinkonjane zodwa zona zimaphiKo made

 12. trevor mkoko September 27, 2012 at 4:08 pm #

  mhlekazi khawundincede undiphandele isiduko soMaya,ombuyisa,mlaza?? Please

 13. ntombi November 21, 2012 at 4:03 pm #

  Ndicela ukwazi iMbali ngooLeta, Umntakwenda, intozo Thyobe.Ndicela ukwazi ukuba loomnombo ngowesiphi isizwe.

  Enkosi

 14. Simlindile Kibido November 23, 2012 at 10:51 pm #

  Mna ndingu Msame, uSukude, uKhondwana, uZ’qalekana, Umthi kaSihhumba, ubhalel’ esendeni, uThahla kaNdayela, ohlamba ngobende amanz’ ekhona, uMpondo.

 15. Mendo deleki December 11, 2012 at 6:59 pm #

  Ndicela ukukhe ndilandelwe AMATHUNZI : OOHAPE, OPEPEPE, OONOMYAYI, ONONEYI, OONYHUKWANA, OOBHASELA, OONKOMO ZIMNYAMA, OOQABEL’ELIWENI NENJ’IFILE, OOTYHOPHO.

 16. Xolani December 24, 2012 at 8:42 am #

  Pls help find I family ka Zikhali engcobo. U Mama khona ng Mamtolo. Abantwana bakhe Ngu mufi u Vuyisile Ngu Ntobeko Ngu MNyamane no Thandiwe obokuyi nurse e Gauteng

 17. xhanti January 19, 2013 at 6:46 am #

  NdinguYirha into kaNzaba kaZondo kwaPhetshwa

 18. VUSI GWAMPI March 5, 2013 at 1:27 pm #

  Hayi mna andicomenti kwanto qha ntonje ndizoncoma khona yona intle kakhulu into yozazi ukuba ungumni uvela phi ke mna ndingu Gaba (Mgqosini) into yomlambo ucihoshe nozinga umsuthu

 19. khanyisa March 5, 2013 at 3:53 pm #

  siyabulela ngemfundiso esiyifumene apha.

 20. VELILE SILO April 23, 2013 at 1:54 pm #

  Mandibulise kuni nonke sizwe sakuthi, ndithe xa ndijonga
  Eziduko ndafika mna ndingekho apha.
  NdinguGamedze unogele uskhutyana unontsiva umsikaba

 21. zithulele ezile sikolisi May 4, 2013 at 3:02 pm #

  Molweni bathembu,igamala ndingu Ezile,wakwa Sikolisi,ndinomqweno ngemvelaphi yesiduko sam.Ndiyazi ukuba ndingu Mcube,Zondwa,Sopitsho,uNgqolomsila,Vela-bembhentsele,Mntande,Ngxeko,Haala. Kodwa ngokova kwam ingathi sinawo umlando,apho sohluka khona.lelo ulwazi endilinqwenelayo.

 22. Mzunani Tete May 21, 2013 at 7:16 am #

  Wenza umsebenzi oncomekayo mfo kabawo. Ndiziva ndinelunda xa ndifumana ukuba basekho abantu abasikhweletelayoisiXhosa sawethu njengokuba abanye bebudanela nje;bemnkqangisa uSomandla ngokuthi abenzebaneenwele ezimfutshane bangabi ngamaNgesi okanye abaNtsundu abasekuthinjweni eNtshona. Ngokoke ndithi qul’uye kwedini!

 23. Lulu Mangwanya Myeki May 22, 2013 at 4:29 pm #

  Ndingathanda ukuzazi ngqo kodwa ndiyohlulakala, soloko ndifumana ulwazi olungayangaphi. Xa ndinokwazi nje ukuzithutha ingaliphupha elifezekileyo elo kum. NdinguMangwanya ozalwa yintombi yakwaNyathi.

 24. Thandiwe Ngcizela May 23, 2013 at 5:48 am #

  Ndnguxesine unondzaba nini nini uve sokufakwa unxele andazi kuba sele kutheni,andkwazi kakuhle ukuzithutha kodwa ndbawela ukuzazi ngokupheleleyo.

 25. welekazi zweni May 26, 2013 at 7:45 pm #

  NdinguMbamba ,Krila,Thangana,Rhaso,Mbombo,Bodl’inja,Nqele ,Bhuru,Ntaminekhonkco!! Ndingumzukulwana woTshangisa no Jola,aMampondomise

  • Masivuye krila Mbusi June 4, 2014 at 1:44 pm #

   Ndingukrila, uthangane, umbamba,ubhodlinja,rhasu,bholose,bhurhu ndingumzukulwane wasemantshilibebeni kodwa umnombo walamabamba akuthi pha kwelakuCofimvaba mncinci kakhulu amanye amabamba afumaneka phi?

 26. Bonginkosi Mema May 28, 2013 at 1:44 pm #

  Molweni bethuna uyabulisa uMqwambi, uHolomi, uDayi, uNtlahla, uQolothi, uTshazibane, uNtakezimnyama ziweluMbhashe zibalekimbalel’ ekhaya. Uzalwa nguMagaba, uCihoshe, uThithiba, uNozinga, uMntu womlambo, uThikoloshe. Inkoskazi yakuthi yintombi yakwaMiya, uGcwanini, uMasibewu, uMalebomvu, uMandeluhlwini, uVezi, uMja, uSalakulandelwa, uSaliwa, Usjekula. Khanigalele bantakwethu nongeze kwezi ziduko zaMaqwambi. Ungandibamba ku bonginkosimema@gamil.com

 27. Bongumusa Prince Mavuso June 16, 2013 at 10:27 pm #

  Molweni zinkosi zaam zakwaXhosa
  Ndijongana nomlando wakwHlubi oNkwalenkosi oBhukula kaMlabatheki
  Ndingakuvuyela ukuncedo ke nindityebisele uba isiNkwali sivela ngakweliphi icala .Kaloku xandibuzisa bathi isiNkwali sivela eMtubatuba elizweni leNkosi yamaZulu uMhlekazi uTshaka .Xabesitsho bathi bebizwa NgoVeyane kamaYanda Somkhele Shuku Ndonga

 28. Lawrence May 23, 2014 at 2:49 pm #

  Mna ndingu Mcete chizama bhukruma rhamangenkcenkce madlinyama ebomvu ekhabhathini, ndicela more please bethuna

 29. Sinah Ntleko May 28, 2014 at 9:08 am #

  Molweni ndicela ukubuza mna ndinguManyathi mamthembu macabe mbutho,umama wam nguMamtshazo gcingweni zotsho

 30. Moudy June 2, 2015 at 11:34 pm #

  Molweni zihlobo zam? ndicela ukwazi ngo Tshabalala donga dilika lwa mavuso…ndingumzukulwana wabo qha ndinengxaki yokungasazi, abazali abasekho.

 31. Luzuko ntshebe June 12, 2015 at 4:27 pm #

  U Mdange ka Tshiwo,u togu,butsolo bentonga, into eneentshaba,umlawu,ukhawuta,ungcondeeee…ndim ke lowo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: